100si

Vpisano: 3.6.2014 13:25:33

Vlada pri MDDSZ odprla novo proračunsko postavko in zagotovila pravice porabe

Vlada RS je na 60. redni seji, ki je potekala 29. maja 2014, pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru glavnega programa Spodbude za zaposlovanje, podprograma Spodbude za zaposlovanje odprla novo proračunsko postavko - Pobuda za zaposlovanje mladih – EU. V veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017, se uvrsti projekt »Prvi izziv 2014«, z vrednostjo 20.725.956,00 EUR. Pravice porabe se zagotovijo s prerazporeditvijo pravic porabe iz projekta Izplačila denarnih nadomestil brezposelnim, v višini 5.000.000,00 EUR.

Program »Prvi izziv 2014« je bil potrjen s sklepom Vlade RS z dne 27. 3. 2014 in bo v obdobju izvajanja 2014-2015 financiran iz YEI - Pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev EU sredstev, v nadaljevanju: pobuda YEI) in prednostne naložbe Operativnega programa programskega obdobja 2014-2020, 2.8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju ESS).

V veljavnem proračunu RS 2014 v delu finančnega načrta MDDSZ se predlaga odpiranje novih proračunskih postavk, in sicer za pobudo YEI, kjer se planira le EU sredstva in za del Operativnega programa programskega obdobja 2014-2020, prednostne naložbe 2.8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, iz ESS v enaki višini sredstev EU kot iz pobude YEI in še 20% slovenske udeležbe od skupnih ESS sredstev.

V skladu s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 je upravičenost izdatkov v okviru pobude YEI od 1. septembra 2013 dalje, zato se predlaga začetek črpanja v letu 2014 iz pobude YEI pred potrditvijo operativnega programa, v 2015 pa iz vseh virov (pobuda YEI in iz ESS).

Za začetek izvajanja programa se predlaga v letu 2014 prerazporeditev sredstva iz projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2611-11-0083 Izplačila denarnih nadomestil brezposelnim, v višini 5.000.000,00 EUR na predlagano proračunsko postavko Pobude YEI. Proračunske postavke ter pravice porabe za financiranje projekta v 2015 se bodo odprle oziroma zagotovile ob spremembi Sprejetega proračuna 2015.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8071