100si

Vpisano: 23.6.2014 15:20:33

Vlada se je seznanila s Poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2013

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 63. redni seji, ki je potekala 19. junija 2014, seznanila s Poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2013. ki ga je pripravila Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno bo do 30. junija 2014 poročilo posredovala Evropski komisiji.

Komisija za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja je v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno pristojna za določanje, usklajevanje in spremljanje dejavnosti za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Komisija enkrat letno pripravi poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in ga predloži v obravnavo ekonomsko-socialnemu svetu in Vladi Republike Slovenije.

Poročilo komisije za leto 2013 o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je pripravljeno na podlagi poročil in podatkov organov, pristojnih za nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno - Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, Davčna uprava RS, Carinska uprava RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Policija in tudi nekaterih ministrstev ter poročilo Zavoda RS za zaposlovanje.

Na podlagi poročil, ki so jih posredovali nadzorni organi, so navedene predvidene dejavnosti komisije in dejavnosti nadzornih organov za leto 2014 ter predlogi izboljšav zakonodaje ter drugih ukrepov na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.

Na delo in zaposlovanje na črno še naprej tako kot v preteklih letih najbolj vpliva vsesplošna gospodarska kriza, ki lahko poslabša stanje na tem področju ter pomeni resno nevarnost za povečanje nezakonitega dela in zaposlovanja. Za uspešen boj proti temu sta pomembni sprejetje novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) ter dejavno sodelovanje vseh organov pri odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Delo nadzornih organov je uspešno kljub pojavom novih oblik kršitve zakonodaje. Tudi v preteklem obdobju so bile učinkovite in uspešne skupne usklajene akcije nadzorov in pregledov, zato se bodo te nadaljevale.

Komisija nadzornim in drugim organom, pristojnim za aktivnosti na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, priporoča:

  • nadzorni in drugi organi naj takoj po sprejemu novega ZPDZC pristopijo k pripravam za njegovo izvrševanje na novih pravnih podlagah;
  • pristojni organi naj čim več pozornosti namenijo medijskim aktivnostim promoviranja novih določil ZPDZC;
  • nadzorni organi naj nadaljujejo realizacijo priporočil iz poročila komisije za leto 2013;
  • v aktivnosti na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno naj se še intenzivneje vključijo socialni partnerji in druge pristojne institucije, tudi v okviru vladne komisije po ZPDZC;
  • resorna ministrstva in drugi pristojni organi naj preučijo letno poročilo komisije, predloge in pripombe nadzornih organov, jih začnejo realizirati ter posledično zagotovijo pravne, kadrovske in finančne možnosti za njihovo uresničitev;
  • nadzorni organi, ki so pristojni za nadzor zaposlovanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, naj vzpostavijo ustrezne ukrepe za učinkovitejše in natančnejše statistično spremljanje morebitnih kršitev s tega področja za potrebe vsakoletnega poročila za Evropsko komisijo.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8123