100si

Vpisano: 24.7.2014 13:04:32

Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce

DURS je prejel več vprašanj glede plačevanja prispevkov za prostovoljne gasilce - Pojasnilo DURS, št. 4251-1574/2014-4, 23. 7. 2014

Pojasnilo DURS, št. 4251-1574/2014-4, 23. 7. 2014

Prejeli smo več vprašanj glede plačevanja prispevkov za prostovoljne gasilce. V nadaljevanju pojasnjujemo plačevanje pavšalnih prispevkov za prostovoljne gasilce.

Za prostovoljne gasilce organizatorji del oziroma akcij enkrat letno plačajo prispevek za poškodbe pri delu (znesek v letu 2014 znaša 6,10 eur) in prispevek za posebne primere zavarovanja (znesek od 1. 4. 2014 dalje znaša 3,17 eur).

Osebe, ki kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti so zavarovanci po 8. točki 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 118/08 Skl. US: U-l-163/08-12, 47/10 Odl. US: U-l-312/08-31, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13).

Za navedene zavarovance organizatorji del oziroma akcij plačujejo prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino, kot je to določeno v peti alineji 2. točke 49. člena ZZVZZ. Prispevek se plača enkrat na leto do 15. marca za tekoče koledarsko leto, če obveznost zavarovanja nastopi kasneje, pa se prispevek plača do 15. v naslednjem mesecu (55. člen ZZVZZ). Znesek prispevka za leto 2014 znaša 6,10 EUR.

V skladu s četrto alinejo petega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV) so prostovoljni gasilci zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju svojih aktivnosti. Prvi odstavek 143. člena ZPIZ-2 določa, da se prispevki iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 plačujejo v pavšalnem znesku, ki ga določi zavod.

Na podlagi 9. člena Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja – Sklep (Uradni list RS, št. 25/13 in 20/14) je treba pavšal, ki od 1.04.2014 znaša 3,17 EUR, plačati za vse osebe, ki pri opravljanju te aktivnosti niso zavarovane na drugi zavarovalni podlagi, torej za vse prostovoljne gasilce, ki niso že zavarovani kot poklicni gasilci.

Zavezanci za plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja so, skladno s prvim odstavkom 154. člena ZPIZ-2 organizatorji del in akcij, v katerih sodelujejo prostovoljni gasilci. Prispevek zavezanci plačujejo za koledarsko leto, in sicer ob prvi udeležbi akcije v koledarskem letu, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (10. člen Sklepa).

Organizator aktivnosti prostovoljnih gasilcev navedene prispevke obračuna na obrazcu REK-1b, katerega predloži davčnemu organu v obliki in na način kot je to predpisano v Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu – Pravilnik (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14). Obrazec REK-1b mora zavezanec predložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki z uporabo vrste dohodka 1096 – plačilo prispevkov udeležencev akcij.

Na zbirnem delu REK-1b obrazca zavezanec vpiše:

  • v polje 013 (rezidenti) oziroma 014 (nerezidenti) skupno število oseb, za katere je prispevek obračunan,
  • v polje 013a (število upravičencev ZZ) število oseb, za katere se obračunava prispevek za ZZ,
  • v polje 013b (število upravičencev PIZ) število oseb, za katere se obračunava prispevke za PIZ,
  • v polje 401Z znesek obračunanih prispevkov za PIZ,
  • v polje 402Z znesek obračunanih prispevkov za ZZ.

Na individualnem delu REK-1b obrazca se znesek prispevka za posameznega zavarovanca vpiše v:

  • polje A081O – prispevek za PIZ,
  • polje A082O – prispevek za ZZ.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8169