100si

Vpisano: 25.8.2014 16:01:08

Koledar poročanja v septembru 2014

Datumi poročanja in obrazci, ki jih v septembru ne smete zamuditi

Pripravil: Racunovodja.com

Do 10. 9.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za avgust 2014

Do 15. 9.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu avgustu 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za avgust 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za avgust 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za avgust 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2014

Pripravil: Racunovodja.com

Do 18. 9.

 • na dan izplačila dohodkov - Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za avgust 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2014

Do 20. 9.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2014

Do 22. 9.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2014
 • Obrazec DDV-O za avgust 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za avgust 2014 (op. plačilo DDV je 30. 9.)

Do 26. 9.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 26. 9.)

Do 30. 9.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2014
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za avgust 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2014
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za avgust 2014
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2014
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2014 izplačani samostojno

Pripravil: Racunovodja.com

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8221