100si

Vpisano: 13.10.2014 14:00:07

Vlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2013

Vlada Republike Slovenije je na 4. redni seji, ki je potekala 9. oktobra 2014, potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2013.

Ministrstvo za finance je pripravilo statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2013. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega pa zajema še podatke o evidenčnih naročilih organov Republike Slovenije, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo na portalu javnih naročil.

Podatke o javnih naročilih, oddanih v letu 2013, je z objavami na portalu javnih naročil poslalo 1424 naročnikov. Oddanih je bilo 30.043 evidenčnih naročil in 5698 naročil, ki niso bila namenjena sklenitvi okvirnih sporazumov. Njihova skupna vrednost znaša 2.762.442.910 evrov. Naročniki so na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali tudi 831.723 posameznih naročil v vrednosti 358.544.797 evrov. Ocenjena vrednost obsega vseh javnih naročil v letu 2013 je 3.969.176.587 evrov. Navedena vrednost javnih naročil v BDP je 11,25 %. V odhodkih državnega proračuna ocenjena vrednost obsega vseh javnih naročil pomeni 36,57-odstotni delež, ob upoštevanju javnih naročil, ki so jih oddali organi Republike Slovenije, pa je ta delež 8,16 %. Glede na navedeno so več kot tretjina državnega proračuna sredstva, ki jih naročniki namenjajo dobavi blaga, storitev in gradenj, preostala proračunska sredstva pa se namenja za materialne stroške dela in v pretežnem delu za transferje (subvencije, državne pomoči …).

V primerjavi s preteklimi leti struktura javnih naročil velike vrednosti glede na število in glede na vrednost naročil odstopa, s tem da po številu prevladujejo naročila storitev in gradenj, naročila blaga pa zavzemajo najmanjši delež, medtem ko po vrednosti prevladujejo naročila gradenj, sledijo pa jim naročila storitev in blaga.

V letu 2013 porazdelitev postopkov javnega naročanja glede na število postopkov bistveno ne odstopa od ustaljenih gibanj iz let 2011 in 2012. V vseh treh letih se največji trend upada števila izvedenih postopkov kaže pri postopku naročil male vrednosti. Iz leta v leto je tudi opazno manjšanje števila postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. Obratno gibanje se kaže pri odprtem postopku, kjer je razviden največji porast deleža glede na leto leti 2011 in 2012. Iz leta v leto se povečuje tudi delež storitev s Seznama storitev B ter postopka s pogajanji po predhodni objavi.

Glede na vrednost predstavlja vrednost javnih naročil objavljenih v Uradnem listu Evropske unije dobri dve tretjini naročil, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije.

Največji del javnonaročniškega trga so gradbena dela, katerih vrednost je bila v letu 2013 1.547.496.443 evrov. Pri naročilih blaga prevladujejo naročila naftnih derivatov, goriva, električne energije in drugih virov energije v vrednosti 100.973.223 evrov.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8295