100si

Vpisano: 25.5.2015 15:02:22

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Zakon o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B)

1. člen

V Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(posebna obveznost zagotavljanja podatkov v zvezi s komercialnimi sporočili)

(1) Ponudnik storitev lahko pošilja komercialna sporočila, ki so del storitev informacijske družbe, če:

– je komercialno sporočilo kot tako jasno razpoznavno,

– je nedvoumno navedena fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo poslano,

– so jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, premijami in darili, ki morajo biti kot taki nedvoumno označeni, in

– so jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na srečo, ki morajo biti kot taki jasno razpoznavni.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora ponudnik storitev pri pošiljanju komercialnih sporočil, ki so del storitev informacijske družbe, upoštevati tudi pravila o soglasju prejemnika storitve skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.

(3) Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena mora ponudnik storitev z reguliranim poklicem pri pošiljanju komercialnih sporočil kot dela storitve informacijske družbe, ki jo opravlja, upoštevati tudi morebitna posebna pravila reguliranega poklica v zvezi z neodvisnostjo, dostojanstvom in častjo poklica, poklicno skrivnostjo ter poštenostjo do strank in sodelavcev.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-02/14-17/10

Ljubljana, dne 9. marca 2015

EPA 251-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8706