100si

Vpisano: 8.6.2015 15:09:10

Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015

Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

1. člen

V Pravilniku za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14) se v prvem odstavku 2. člena v tretji alineji doda besedilo »ali strokovni izpit, ki ga je izvajal zavod v skladu s 66.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 107/06)«, vejica se nadomesti z besedo »in«, četrta alineja se črta, peta alineja pa postane četrta.

2. člen

V četrtem odstavku 5. člena se besedilo »tega člena z dokončno odločbo« nadomesti z besedilom »s pravnomočno izrečeno globo«, v petem odstavku pa se besedilo »dokončne odločbe« nadomesti z besedilom »pravnomočne odločbe o izrečeni globi«.

3. člen

V prvem odstavku 9. člena se število »15« nadomesti s številom »30«.

4. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(poročilo neodvisnega revizorja)

(1) Poročilo neodvisnega revizorja delodajalec za zagotavljanje dela odda vsako leto najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

(2) Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je dovoljenje pridobil po 30. juniju, poda prvo poročilo neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do konca naslednjega koledarskega leta.

(3) Če delodajalec za zagotavljanje dela dejavnosti ni opravljal, ministrstvu, pristojnemu za delo, predloži izjavo neodvisnega revizorja iz katere je razvidno, da dejavnosti ni opravljal.

(4) Neodvisni revizor opravi preveritve na podlagi podpisane pogodbe z naročnikom, pri čemer je naročnik dolžan s pogodbo zagotoviti, da je predviden obseg revizorjevega dela skladen z letnim navodilom ministra, pristojnega za delo, ki podrobneje določi področja in obseg preveritev. Revizor izvede postopke revizijske narave, za katere se je dogovoril z naročnikom, ter poroča o dejanskih ugotovitvah v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.

(5) Navodilo iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za delo, pripravi do 10. januarja tekočega leta.«.

5. člen

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Delodajalec za zagotavljanje dela sodeluje z zavodom pri izmenjavi informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela.«.

6. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

7. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-16/2015

Ljubljana, dne 26. maja 2015

EVA 2015-2611-0040

dr. Anja Kopač Mrak l.r.

Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti

Prilogi:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8735