100si

Vpisano: 17.12.2015 15:54:36

Vlada nasprotuje Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Vlada RS je na svoji 66. redni seji, ki je potekala 10. decembra, obravnavala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), ki ga je vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada Republike Slovenije meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Uvodoma Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uvodna obrazložitev ocene stanja in razlogov za sprejetje predloga zakona vsebujeta zgolj posplošene navedbe o dosedanji pravni ureditvi nekaterih institutov in zgolj splošno oceno, brez navajanja konkretnih statističnih podatkov ali analize minulega in trenutnega stanja postopkov prestrukturiranja slovenskih podjetij v težavah ter teka sodnih postopkov zaradi insolventnosti. Predlog zakona tudi ne vsebuje posebne ocene o delovanju Zbornice upraviteljev Slovenije in vodenju disciplinskih postopkov pred disciplinskimi organi. Pregled primerjalno–pravne ureditve ne prikazuje trenutne pravne ureditve v drugih državah članicah Evropske unije in predstavlja dobesedno isti (skopiran) prikaz primerjalno-pravne ureditve, kot je že bil vsebovan v Predlogu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v letu 2007. Zato predlog zakona ne prepriča v utemeljenost in upravičenost predlaganih sprememb. Predlog zakona je tudi nomotehnično pomanjkljiv, saj ne predvideva sočasne novelacije tistih členov veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki so povezani bodisi s členi, ki razveljavljajo posamezne institute (prenehanje Zbornice upraviteljev Slovenije in ukinitev poenostavljene prisilne poravnave) in bi jih bilo treba posledično prav tako črtati, bodisi predstavljajo uzakonitev dodatnih določb, zaradi česar bi bilo treba redakcijsko popraviti sklice na preštevilčene odstavke člena tudi v drugih členih, ki se sklicujejo na spremenjeni člen.

Zaradi navedenih pomanjkljivosti Vlada Republike Slovenije tako ugotavlja, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vir: MP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9034