100si

Vpisano: 19.5.2016 14:08:56

Izpis dopolnjene pokojninske dobe na podlagi opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

ZPIZ omogoča vsem dijakom in študentom, ki so dopolnili  zavarovalno dobo na podlagi drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2, izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih na katerikoli območni enoti zavoda v času uradnih ur. Izpis informacije zavod izda tudi na pisno zahtevo posameznega zavarovanca, ki jo lahko posreduje bodisi po pošti bodisi po elektronski poti (Obrazci vlog - Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 se nahaja v rubriki Drugo). Zavod že nekaj let omogoča zavarovancem elektronski dostop preko Portala Moj eZpiz oziroma t. i. osebne informativne evidence do podatkov o zavarovalni dobi in o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki.

Novosti glede obveznega zavarovanja oseb, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo, je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki se je začel uporabljati 1. februarja 2015. Iz navedenega zakona tako izhaja, da se v skladu z 18. členom ZPIZ-2 obvezno zavarujejo tudi dijaki, ki so že dopolnili 15 let starosti, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter opravljajo začasna in občasna dela v skladu s predpisi, ki urejajo ta dela.

Obvezno se zavarujejo tudi dijaki, študentje oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 in so uživalci družinske pokojnine.

V zavarovalno dobo se šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij, ki jih je prejel zavarovanec iz 18. člena tega zakona.

Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 odstotkov povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu v skladu s 135. členom tega zakona. V prehodnem obdobju od leta 2013 do leta 2018 je treba upoštevati zneske referenčnih osnov, kot so določeni v 8. in 11. odstavku 410. člena ZPIZ-2 (v letu 2013 in 2014 znesek minimalne plače, v letu 2015 znesek 54 odstotkov povprečne plače, v letu 2016 znesek 56 odstotkov povprečne plače in v letu 2017 znesek 58 odstotkov povprečne plače).

Obdobje zavarovanja, ugotovljeno na opisan način, se začne z začetkom koledarskega leta, za katero se opravi izračun, in se zaključi z dnem, ki ustreza zadnjemu dnevu izračunanega obdobja, vendar najkasneje z 31. decembrom tega leta. Na tem mestu pa je treba opozoriti, da je predpis, ki na novo ureja delo dijakov in študentov, pričel veljati 1. 2. 2015 in bo torej mogoče ne glede na višino dohodka, od katerih so bili plačani prispevki, v letu 2015 dijakom in študentom priznati največ 11 mesecev pokojninske dobe.

Vir: ZPIZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9248