100si

Vpisano: 6.4.2008 15:01:55

Davčni bilten

Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-2/2007-2, 12. 1. 2007

V skladu s stališčem Ministrstva za finance, v katerem so dodatno pojasnjene določbe 98. člena ZDDPO-2, se za znesek oblikovanih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine, ki jih bodo davčni zavezanci oblikovali pri prehodu na novi način računovodenja (po stanju na dan 1. 1. 2006 ob prehodu na MSRP oziroma SRS (2006)), za katerega se bo znižal preneseni poslovni izid, davčna osnova ne bo znižala.

Zaradi določbe 98. člena ZDDPO-2 in v skladu s stališčem Ministrstva za finance se spremeni tudi pojasnilo DURS, št. 4200-117/2006, z dne 24. 5. 2006, v katerem je razložena določba 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1B (Uradni list RS, št. 108/05), ki ureja davčno obravnavo razlik, nastalih pri prehodu na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil. V tem pojasnilu je med drugim navedeno kot primer, ki znižuje davčno osnovo, oblikovanje rezervacij za odpravnine pri prehodu na MSRP oziroma SRS (2006), ki jih gospodarske družbe oblikujejo v skladu z določbami MSRP ali SRS (2006); te znižujejo preneseni poslovni izid in davčno osnovo na dan prehoda, čeprav se po določbah 16. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06) oblikovanje rezervacij iz tega naslova ne prizna kot davčno priznani odhodek. To pojasnilo v navedenem delu od dneva uveljavitve ZDDPO-2 ne velja več.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=930