100si

Vpisano: 12.7.2016 13:03:39

Vlada seznanjena s poročilom Projektnega sveta glede nepremičnin

Vlada RS se je na svoji 95. redni seji, ki je potekala 7. 7. 2016, seznanila s Prvim poročilom Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.

V poročilu Projektni svet poroča o opravljenem delu glede sistema obdavčitve nepremičnin. Poleg dela Projektnega sveta in Projektne skupine je bila opravljena mednarodna revizija sistema množičnega vrednotenja s strani Mednarodnega denarnega sklada (IMF). V zvezi z zagotavljanjem vzdržnosti sistema obdavčitve nepremičnin do uvedbe novega načina obdavčitve je bil sprejet 58. člen ZIPRS 1617, v skladu s katerim imajo občine možnost posodabljanja NUSZ s sprejemanjem novih občinskih odlokov.

Projektni svet je pri oblikovanju izhodišč, smernic ter ukrepov izhajal iz ugotovitev Ustavnega sodišča, iz opisov izkušenj vpletenih deležnikov v postopku priprave ZDavNepr v letu 2014, iz opravljene analize sedanjega stanja ter usklajevanja projekta z ostalimi državnimi projekti, ki so že v teku.

Izhodišča so, da:

  • je v Sloveniji obdavčitev dohodkov iz dela nadpovprečno visoka, z deležem prihodkov iz naslova obdavčitve premoženja, predvsem nepremičnega premoženja, pa pomembno zaostajamo za primerljivo razvitimi državami;
  • veljavni sistem ni primeren glede na ekonomsko razvitost Slovenije;
  • je v mednarodnem merilu davek na nepremičnine, ki temelji na vrednosti nepremičnin, ugotovljenih s kakovostnimi podatki in kakovostnimi modeli vrednotenja, priznan kot bolj učinkovit in pravičen sistem obdavčitve premoženja, kot je to v primeru netržnega sistema NUSZ, zato se podpira uvedba sistema obdavčitve, ki bo temeljila na vrednosti nepremičnin;
  • se za zagotovitev možnosti uporabe davka za podpiranje različnih politik (prostorske, socialne in druge) občinam zagotovi fleksibilnost preko davčnih stopenj in oprostitev;
  • se ob pripravi novih rešitev za davek na nepremičnine upoštevajo ugotovitve Ustavnega sodišča RS;
  • sistem množičnega vrednotenja nepremičnin je vpeljan in uveljavljen. Izvaja se za uporabo za različne namene (ugotavljanje upravičenosti do socialnih transferov, za potrebe državne statistike, uporabljajo ga banke, zavarovalnice, sodišča itd.). Ustavno sodišče je omejilo zgolj uporabo posplošene tržne vrednosti za davčne namene. Izboljšava in odprava očitkov o neustavnosti sistema množičnega vrednotenja nepremičnin je zato nujna in ni vezana samo na prenovo sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji;
  • so za vzdrževanje sistema ter njegovo kakovost potrebni pravilni, popolni in tekoči podatki o nepremičninah v uradnih evidencah, ki ustrezajo dejanskemu stanju;
  • se za odpravo tveganj, povezanih z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine v letu 2014, ustreznost sistema množičnega vrednotenja nepremičnin verificira z mednarodnimi strokovnjaki in preveri na strokovnem posvetu o množičnem vrednotenju, ugotovitve posveta pa se vključijo v predloge novih rešitev;
  • da se v postopku množičnega vrednotenja lastnikom nepremičnin omogočijo vzvodi za zagotavljanje pravne varnosti ter dovolj podrobno zakonsko uredijo modeli ter metode vrednotenja nepremičnin.

V zvezi s pravočasnim zagotavljanjem potrebnih podatkov Projektni svet Vladi RS predlaga vrsto sklepov v smeri naložitve obveznosti vladnim službam in ministrstvom, ki so pristojni za sporočanje posameznih podatkov o nepremičninah, pomembnih za njihovo vrednotenje ter preveritve postopkov, kvalitete, ažurnosti in zagotavljanja podatkov, sporočenih v Register nepremičnin. Predlaga se, da pristojni resorji k enakim aktivnostim pozovejo tudi druge subjekte (občine), ki so pristojni za sporočanje posameznih podatkov.

Prenovljeni podatki morajo biti pripravljeni za uporabo v sistemu množičnega vrednotenja najpozneje v letu 2017, če pa v posameznem primeru to ni mogoče, morajo posamični subjekti nemudoma pripraviti predloge za prehodno rešitev in dolgoročni načrt izboljšanja kvalitete in ažurnosti podatkov. V zvezi z določenimi podatki se predvidijo prehodne rešitve.

Izvedbene aktivnosti vključujejo tako predloge za spremembe zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja, graditve, evidentiranja in vrednotenja ter obdavčitve nepremičnin, kot tudi način vključevanja javnosti, druge pripravljalne in izvedbene aktivnosti ter Akcijski načrt.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9310