100si

Vpisano: 24.4.2017 14:44:01

Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016

Letno poročilo za leto 2016 sistemsko, pregledno in podrobno prikazuje in razčlenjuje pomembnejše statistične, računovodske in druge podatke o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki zajemajo prav tako podrobne obrazložitve.

Pomembni statistični podatki, ki izhajajo iz Letnega poročila za leto 2016:

  • Delež uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja v številu prebivalcev RS je konec septembra 2016 znašal 29,6 %, kar je enako kot v istem obdobju leta 2015.
  • V letu 2016 je bilo mesečno povprečno 613.683 uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja, kar je 0,3 % več kot v letu 2015, pri čemer je potrebno poudariti, da gre za najnižjo rast v zadnjih 26 letih, ki kaže na učinke ZPIZ-2 na priliv novih uživalcev starostnih pokojnin zaradi strožjih pogojev za pridobitev pravic.
  • Povprečno število zavarovancev se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 še povečalo, in sicer za 1,8 % na 891.002 zavarovancev. Povečalo se je število delavcev pri pravnih osebah za 2,7 % in zasebnikov za 2,7 %, zmanjšalo pa se je število zaposlenih pri zasebnikih (0,9 %), število zavarovanih na podlagi drugega pravnega razmerja (7,4 %) ter število prostovoljnih zavarovancev (13,8 %).
  • Razmerje med številom zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega zavarovanja je znašalo 1,45 in je ugodnejše kot v letu 2015, ko je znašalo 1,43. Večletni trend upadanja navedenega razmerja se je torej zaustavil.
  • Povprečna starost novih uživalcev starostnih pokojnin se je v letu 2016 povišala in je znašala 59 let in 11 mesecev za ženske (9 mesecev več kot v letu 2015) ter 61 let in 6 mesecev za moške (2 meseca več kot v letu 2015).
  • Tudi povprečna dopolnjena pokojninska doba novih uživalcev starostne pokojnine ob upokojitvi se je v letu 2016 povišala, in sicer za 4 mesece pri ženskah (na 37 let in 3 mesece) ter za 3 mesece pri moških (na 38 let).
  • Iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je bilo v letu 2016 v pokojninsko blagajno vplačanih za 59.854.195 evrov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar je za 7.766.550 evrov več kot leto pred tem.
  • V strukturi prihodkov Zavoda se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 za 2,7 odstotne točke povečal delež davčnih prihodkov kot posledica predvsem višjih prihodkov od prispevkov za socialno varnost (vključno s prispevki za začasno in občasno delo dijakov in študentov), posledično se je delež transfernih prihodkov, ki predstavlja tekočo in dodatno obveznost državnega proračuna, znižal za 2,7 odstotne točke, medtem ko je delež drugih prihodkov ostal nespremenjen.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9672