100si

Vpisano: 22.5.2017 15:02:29

Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2016

AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2016

Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2016

V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb (v nadaljevanju: družbe) v Sloveniji v letu 2016. Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2016, ki so jih družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) za namen državne statistike predložile Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 31. marca 2017. V tej informaciji je v dodatku (V. poglavje) posebej obravnavan tudi poslovni izid in premoženjsko finančni položaj zadrug v Sloveniji v letu 2016.

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2016

Informacija obravnava poslovni izid in premoženjsko finančni položaj samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetniki) v Sloveniji v letu 2016. Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2016, ki so jih podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) za namen državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 31. marca 2017.
Računovodska Direktiva 2013/34/EU je spremenila osmo poglavje ZGD-1, kar je zahtevalo prenovo Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) in Enotnega kontnega okvira. Zaradi spremenjenih predpisov je AJPES za leto 2016 pripravil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in jih predpisal z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Tako so vsi poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, predložili podatke na enaki shemi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, odstopanja so le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu. Ob prehodu na SRS 2016 so morali poslovni subjekti predstaviti podatke za primerljivo obdobje v skladu z 11. točko Uvoda v SRS 2016.

Vir: AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9709